ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1 Opdrachtnemer: de eenmanszaak Jordy Dekker Culinair, gevestigd op adres: Braamstukken 90,
9761 LM te Eelde

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een
overeenkomst sluit met betrekking tot de door opdrachtnemer te leveren producten en/of diensten.
Onder opdrachtgever is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer,
contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle
deelnemers aan door Opdrachtnemer georganiseerde activiteiten.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst, mondeling dan wel schriftelijk gemaakt, tussen Opdrachtnemer
en Opdrachtgever, waarin de afspraken staan met betrekking tot de producten en/of diensten die
Opdrachtnemer ten uitvoer brengt.

1.4 Activiteit: de door Opdrachtnemer aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden
geleverd, die bijvoorbeeld bestaan uit:
a) het geven van maatkooklessen;
b) het geven van kookcursussen;
c) catering op locatie;
d) productontwikkeling;
e) het verzorgen van besloten diners (op locatie).
f) zzp kok bij bedrijven

1.5 Factuursom: het volledige bedrag inclusief BTW., en alle eventuele toeslagen die opdrachtgever
aan opdrachtnemer dient te voldoen, vastgelegd in de overeenkomst.


ARTIKEL 2 ALGEMEEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gemaakt worden
met opdrachtnemer.

2.2 Opdrachtnemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van
personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door
daartoe bevoegde personen.

2.3 Op de locatie(s) van Opdrachtnemer zal te alle tijden een kopie van deze algemene voorwaarden
aanwezig zijn.

ARTIKEL 3 TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Indien de opdrachtgever aan opdrachtnemer verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een
bepaalde Activiteit of ter zake van bepaalde door opdrachtnemer te verrichten diensten, wordt dit
beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Een door opdrachtnemer gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod
is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij
opdrachtnemer in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk
heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een
schriftelijk aanbod, dan beschouwt opdrachtnemer dit aanbod als vervallen na verloop van 1 week na
datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere vermaling van opdrachtnemer nodig is. Deze
termijn kan op verzoek van de opdrachtgever worden verlengd.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan opdrachtnemer binnen de
termijn van 1 week heeft bereikt.

3.4 Indien opdrachtgever van opdrachtnemer bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene
voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige
algemene voorwaarden. Indien de opdrachtgever bij aanvaarding verwijst naar andere algemene
voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer
uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt
dit tegelijk een tegenaanbod.

3.5 Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de opdrachtgever, die
wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en
als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
3.6 Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel
gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling,
de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang
van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen.

ARTIKEL 4 OPTIES EN RESERVERING
4.1 Opdrachtnemer biedt de mogelijkheid tot het in optie nemen van een of meerdere data voor de
uitvoering van een Overeenkomst. Opdrachtnemer biedt maximaal 2 optiedagen aan.

4.2 Een optie heeft een geldigheid van 3 dagen. Daarna behoudt opdrachtnemer zich het recht voor
om deze uit de agenda te verwijderen.

4.3 Een optie is pas definitief als de daarvoor uitgebrachte offerte door opdrachtnemer ondertekend
retour is ontvangen per mail(gescand) of per reguliere post.

4.4 Mocht zonder ondertekening de dienst om wat voor reden dan ook alsnog worden afgenomen, dan
geld dit als een overeenkomst en is er een akkoord met de algemene voorwaarden van
Opdrachtnemer.

4.5 Opdrachtnemer is niet verplicht tot het op de hoogte stellen van verwijdering van de optie.

4.6 Opdrachtnemer behoud zich het recht voor om de gereserveerde datum om wat voor reden dan ook te wijzigen, en is dan ook niet aansprakelijk.

ARTIKEL 5 OPZEGGING, ANNULERING EN/OF WIJZIGING VAN HET AANTAL GERESERVEERDE
PERSONEN
Reservering tot 3 personen
5.1 Bij annulering van een reservering, of als het totaal aantal deelnemers met 2 of meer personen
wijzigt, minder dan 15 dagen voor aanvang van de Activiteit is 50% van de Factuursom verschuldigd

5.2. Wijziging of annulering kan enkel schriftelijk per email of reguliere post gebeuren.
5.3. Indien opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die bepaald is in de overeenkomst, heeft
Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden,
zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

5.4 Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, indien zij surseance
van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke
staking of overdracht van zijn onderneming. Een en ander zonder dat opdrachtnemer tot enige
schadevergoeding gehouden is.

ARTIKEL 6 DE PRIJS
6.1 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen (ook die vermeld in externe uitingen, zoals bijvoorbeeld
de website, offertes en opdrachtbevestigingen) zijn inclusief de dan geldende omzetbelasting
(rekening houdend met het lage en hoge tarief).

6.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen.
opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het
moment van uitvoering van de Overeenkomst onvoorziene prijsverhogingen mochten voordoen (zoals
bijvoorbeeld accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten) deze aan Opdrachtgever in
rekening brengen.

Boek een

Privé chef aan huis